စစ္ေဆးေရးဌာနမ်ား

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းမ်ား

စစ္ေဆးေရး (၁ ႏွင့္ ၂)
 ေဒၚေ၀လြင္ျမင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၊ ၉၅ -၆၇ -၄၀၇၃၂၆
       အိမ္ - ၉၅ -၆၇ -********
မိုဘုိင္း ၉၅-၉-************
လိပ္စာ ************************
စစ္ေဆးေရးဌာန (၃ ႏွင့္ ၄)
ေဒၚခင္သီတာေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၊ ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၈
       အိမ္ ၉၅-၆၇-**************
မိုဘုိင္း ၉၅-၉-*************
လိပ္စာ *****************
စစ္ေဆးေရးဌာန (၅ ႏွင့္ ၆)
ေဒၚစီစီခ်ိန္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၊  ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၇
       အိမ္  ၉၅-၆၇-******
မိုဘုိင္း  ၉၅-၉-*************
လိပ္စာ  *************
စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ (၇ႏွင့္ ၈)
ေဒၚထားရီ ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
 ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၊  ၉၅-၆၇-၄၀၇၅၉၃
       အိမ္  ၉၅-၆၇-***********
 မိုဘုိင္း  ၉၅-၉-********
 လိပ္စာ  ****************
 အီးေမးလ္  ********@gmail.com

စစ္ေဆးေရး - ၁
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
လွွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)
ကခ်င္ျပည္နယ္
ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကီး

စစ္ေဆးေရး - ၂
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲရံုး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား)
မြန္ျပည္နယ္
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

စစ္ေဆးေရး - ၃
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)
ကရင္ျပည္နယ္
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

စစ္ေဆးေရး - ၄
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
 ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
 နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
 အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)
ကယားျပည္နယ္
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စစ္ေဆးေရး - ၅
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
 ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
 ေနျပည္ေတာ္စာရင္းစစ္ရံုး

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)
 ေနျပည္ေတာ္

စစ္ေဆးေရး - ၆
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
 ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
 စက္မႈဝန္္ႀကီးဌာန
 လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)   
ခ်င္းျပည္နယ္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

စစ္ေဆးေရး - ၇
တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
 ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
 စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန
 ဟုိတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
 ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)
ရခုိင္ျပည္နယ္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

 စစ္ေဆးေရး - ၈ တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ဝန္္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)
 သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္္ႀကီးဌာန
 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
 
 တာဝန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္စစ္ေဆးရမည့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား)
 ရွမ္းျပည္နယ္
 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး