စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
စည္သူလမ္း ၊ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္ ၊ မံုရြာျမိဳ႕
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း :  ၀၇၁-၂၃၆၂၉
ဖက္စ္: ၀၇၁-၂၃၆၃၁

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ေဒၚခင္ေထြးရီ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၇၁-၂၃၆၂၉  

ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ကသာခရိုင္
  (၁) ကသာၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္
  (၇) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
  ခႏၲီးခရုိင္
  (1) ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္
  (2) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္
  စစ္ကုိင္းခရိုင္
  (၁) စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္
  မုံရြာခရုိင္
  (၁) ကနီၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) မုံရြာၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၈) အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
  ကေလးခရုိင္
  (၁) ကေလးၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္
  ေရႊဘိုခရိုင္
  (၁) ကန္႕ဘလူၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ကြ်န္းလွၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္
  (၄) တန္႕ဆည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ေရဦးၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္
  (၈) ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္
  ေမာ္လုိက္ခရုိင္
  (၁) ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္
  တမူးခရိုင္
  (၁) တမူးၿမိဳ႕နယ္