ခ်င္းျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

ခ်င္းျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
ဒါအိုခ်ိမ္းလမ္း ၊ ေစ်းေဟာင္းရပ္ကြက္ ၊ ဟားခါးျမိဳ႕
ခ်င္းျပည္နယ္
ဖုန္း :  ၀၇၀-၂၁၀၉၅
ဖက္စ္: ၀၇၀-၂၁၇၉၅

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ဦး၀င္းၾကိဳင္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၇၀-၂၁၀၉၅

 ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ဖလမ္းခရုိင္
  (၁) တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္
  မင္းတပ္ခရုိင္
  (၁) ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မတူပီၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္