ခ်င္းျပည္နယ္

ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 ဦးလာလ္တင္မန္း (ခ)ဦးေဒးဗစ္လာလ္တင္ေမာင္
 ခ်င္းျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ဦးလာလ္တင္မန္း (ခ)ဦးေဒးဗစ္လာလ္တင္ေမာင္

ေမြးသကၠရာဇ္

 ၄-၉-၁၉၅၀

က်ား/မ

 က်ား

ေမြးဖြားရာေဒသ

 ဖလမ္းျမဳိ့၊ ခ်င္းျပည္နယ္

ဘြဲ႕

 B.Sc (Maths)

တာဝန္

 ခ်င္းျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၀ါသနာ

 စာဖတ္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(႐ုံး)

(အိမ္)

 ၀၇၀-၂၂၄၂၂/ ၀၉- ၄၅၉၀၀၄၀၂၂

 ၀၇၀-၂၂၄၂၃

ပညာအရည္အခ်င္း

 ၁၇-၆-၁၉၇၄ မွ ၂၄-၉-၁၉၇၄

 ပထမအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ -၈၂ (အထူး)

 ၁၆-၇-၁၉၇၉ မွ ၂၅-၉-၁၉၇၉

 လုပ္ငန္းခြင္ က်ြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ - ၅ (အဆင့္ (၂))

 ၂၂-၁၀-၁၉၈၄  မွ ၂၉-၁၁-၁၉၈၄

 လုပ္ငန္းခြင္ က်ြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ - ၁၆ (အဆင့္ (၃))

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

 ၁၇-၆-၁၉၇၄ မွ ၁၉-၇-၁၉၈၂ ထိ

  စာရင္းစစ္-၃

 ၂၀-၇-၁၉၈၂ မွ ၂၂-၈-၁၉၉၃ ထိ

 စာရင္းစစ္-၁

 ၂၃-၈-၁၉၉၃ မွ ၈-၁၀-၁၉၉၈ ထိ

 ျမိဳ့နယ္ဦးစီးအရာရွိ

 ၉-၁၀-၁၉၉၈ မွ ၁၂-၉-၂၀၀၇ ထိ

 လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

 ၁၄-၉-၂၀၀၇ မွ ၁-၁၂-၂၀၁၀ ထိ

 ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

----------

----------

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

----------

----------