ကောင်စီ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 

(က)   ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် အခြားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်တန်းနှင့် စာမေးပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ခြင်း၊ ဒီပလိုမာနှင့် အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊

(ခ)     ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် အခြားသင်တန်းများ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ချမှတ်ပြဌာန်းခြင်း၊ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထိုသင်တန်းများအတွက် ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းစာအုပ်များ စီစဉ်ခြင်း၊

(ဂ)    စာရင်းကိုင် အလုပ်သင် လက်တွေ့ သင်ကြားရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် စာရင်းပညာ လေ့လာဆည်းပူးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဃ) စာရင်းကိုင်စံများ၊ စာရင်းစစ်စံများ ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဆိုင်ရာ စံများ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ စံများ၊ လက်စွဲ၊ စာရင်းလုပ်ငန်း အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ပြဌာန်းခြင်း၊ ထိုပြဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများ စီစဉ်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြဌာန်းချက် အထောက်အကူပြု စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေခြင်း

(င) ကောင်စီက ချမှတ်ပြဌာန်းထားသည့် စံများ၊ အစီအစဉ်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ရှိ မရှိ စောင့်ကြည့်စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်နှင့် အညီ အရေးယူခြင်း၊

(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုရေး သဘောတူညီချက်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချုပ်ဆိုခြင်း၊

(ဆ) ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ စာရင်းပညာဆိုင်ရာ လက်မှတ်နှင့် ဘွဲ့များကို စိစစ်၍ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုသည့် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရရှိထားသည့် နိုင်ငံသားများအား မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဇ) သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်ထားခြင်း၊ ယင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို  သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

(ဈ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်ရေးအတွက် ကောင်စီက ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (အောင်) များနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တာဝန်သတ်မှတ် လွှဲအပ်ပေးခြင်း၊ ယင်းသို့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ည) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအတွက် ပြည့်စုံရမည့် လက်တွေ့လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်သက်ကာလ၊ ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်း နည်းစနစ်နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်မာျးကို စာရင်းလုပ်ငန်း နယ်ပယ်အလိုက်၊ စာရင်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဋ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကော်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကို ကောင်စီဝင်များ၊ သင့်လျော်သည့် စာရင်းပညာရှင်များဖြင့် လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဌ) စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်မှုမာျး ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဤဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများထံမှ ရယူခြင်း၊   

(ဍ) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းများကို သတ်မှတ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အညီ အဆင့်မီ သင်ကြားမည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြခြင်းကို စိစစ်ခွင့် ပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း

(ဎ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် ကောင်စီဝင်များ၊ ကောင်စီ၏ ကော်မတီဝင်များအား စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေ သတ်မှတ်ခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဏ) အစိုးရဌာနများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းပညာ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လိုအပ်ချက်အတွက် အကြံပြုခြင်း၊

(တ)  တာဝန်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် စာရင်းပညာရှင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖောက်ဖျက်သော စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (အောင်)၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်း (ပြည့်မီ) ၊ စာရင်းကိုင် အလုပ်သင်များ၊ စာရင်းကျွမ်းကျင်သူများကို  အရေးယူခြင်း။