ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁။ကိုယ်ပိုင် စာရင်းကိုင် လုပ်ငန်း P.A အဖြစ် စတင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် အောက်ပါ အထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်-

 (က)စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မှ B.Com (သို့) B.Act အောင်လက်မှတ် (သို.) ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်း အောင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ၊

 (ခ)လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်းအောင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ၊

 (ဂ) နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း+မိတ္တူ၊

 (ဃ) မှတ်ပုံတင် စာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်း စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ၊ နည်းခံလုပ်သက်အတွင်း လက်တွေ့ လုပ်ငန်းများကို ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ နည်းခံ လုပ်သက်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲပါရှိရမည် (သို့မဟုတ်) R,A အောင်မြင်၍ နည်းခံလုပ်သက် ပြီးမြောက်ပြီး မှတ်ပုံံတင်စာရင်းကိုင်ကတ်ပြား၊ "မ" နံပါတ် Register ရေးသွင်းထားသူ၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ တင်ပြရမည်။

  (င)P.A ပြုလုပ်သူ အတွက် ဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ပါက အစိုးရ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြရန်၊ ပင်စင်စားဖြစ်ပါက ပင်စင်ရုံး အမိန့်တင်ပြရန်၊

 (စ)P.A မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် မြန်မာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ် တစ်မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ပေးသွင်းထားသည့်ပြေစာနှင့် (၃) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊

 (ဆ)P.Aမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) (၂)မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၁၀,၅၀၀ ပေးသွင်းထားသည့်ပြေစာနှင့် (၃) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ ဓါတ်ပုံ(၄)ပုံ၊

၂။ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်စားခွင့် မပြုပါ။

၃။အပိုဒ် (၁)ပါ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံသူများအား PA မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။

၄။P.A မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး ပြုလုပ်သူများအတွက် အောက်ပါ အထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်-

 (က)P.A ကတ်ပြား နောက်ကျောဇယား မကုန်သေးပါက မူရင်းတင်ပြရန်နှင့် နောက်ကျောဘက် ဇယား ကုန်နေပါက ယင်းကတ်ပြား မိတ္တူတင်ပြရန်၊

 (ခ)P.A မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် မြန်မာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ် တစ်မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ပေးသွင်းထားသည့်ပြေစာ နှင့် (၃) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊

 (ဂ) P.A မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) (၂) မျိုး ပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင် ကြေးကျပ် ၁၀,၅၀၀ ပေးသွင်းထားသည့်ပြေစာ နှင့် (၃)လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ ဓါတ်ပုံ(၄)ပုံ၊

 (ဃ)P.A သက်တမ်း တိုးရန် နှစ်ပြတ်ခဲ့ပါက နှစ်ပြတ်ကြေး တစ်နှစ် ၄,၀၀၀ ကျပ် နှုန်းဖြင့် နှစ်ပြတ်သည့် အရေအတွက် အတိုင်း ပေးသွင်းရန်နှင့် P.A သက်တမ်း တိုးသည့် နှစ်အတွက် နှစ်စဉ်ကြေး မြန်မာ တစ်မျိုး (သို့) အင်္ဂလိပ် တစ်မျိုးအတွက် ကျပ် ၁၀,၀၀၀ နှင့် ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ၊ (သို့မဟုတ်) မြန်မာ+အင်္ဂလိပ် ပြုလုပ်ပါက ကျပ် ၁၀,၅၀၀ နှင့် ပတ်(စ်)ပို့ဓါတ်ပုံ(၄)ပုံ၊

  (င) နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း သက်တမ်းတိုးကာလ သတ်မှတ်ထားပါသဖြင့် ဇန်နဝါရီလကုန် (၃၁) ရက်ထက်ကျော်မှ လာရောက်သက်တမ်းတိုးသူများ နောက်ကျကြေး ကျပ် ၄,၀၀၀ ပေးသွင်းရန်၊