ကုိယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္လုပ္ငနး္မွတ္ပုံတင္ျခင္း

၁။ကိုယ္ပုိင္ စာရင္းကိုင္ လုပ္ငန္း P.A အျဖစ္ စတင္မွတ္ပုံတင္္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္-

 (က)စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မွ B.Com (သို႔) B.Act ေအာင္လက္မွတ္ (သို.) ဒီပလိုမာ စာရင္းကိုင္္ ဒုတိယပိုင္း ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ၊

 (ခ)လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္ ဒုတိယပိုင္းေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ၊

 (ဂ) ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္္ၿပား မူရင္း+မိတၱဴ၊

 (ဃ) မွတ္ပုံတင္ စာရင္းကိုင္ ဒုတိယပိုင္း စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ၊ နည္းခံလုပ္သက္အတြင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ နည္းခံ လုပ္သက္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတြဲပါရွိရမည္ (သို႕မဟုတ္) R,A ေအာင္ျမင္၍ နည္းခံလုပ္သက္ ျပီးေျမာက္ျပီး မွတ္ပံုုံတင္စာရင္းကိုင္ကတ္ျပား၊ "မ" နံပါတ္ Register ေရးသြင္းထားသူ၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္ လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ တင္ျပရမည္။

  (င)P.A ျပဳလုပ္သူ အတြက္ ၀န္ထမ္းျဖစ္ခဲ့ပါက အစုိးရ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တင္ျပရန္၊ ပင္စင္စားျဖစ္ပါက ပင္စင္ရံုး အမိန္႔တင္ျပရန္၊

 (စ)P.A မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ ျမန္မာ (သို့မဟုတ္) အဂၤလိပ္ တစ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပုံတင္ေၾကး က်ပ္္ ၁၀,၀၀၀ ေပးသြင္းထားသည္ ႔ေျပစာႏွင့္ (၃) လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ ဓါတ္ပုံ(၂)ပုံ၊

 (ဆ)P.Aမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္(ျမန္မာ+အဂၤလိပ္) (၂)မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပုံတင္ေၾကး က်ပ္္ ၁၀,၅၀၀ ေပးသြင္းထားသည္႔ေျပစာႏွင့္ (၃) လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ ဓါတ္ပုံ(၄)ပုံ၊

၂။ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္စားခြင္႔ မျပဳပါ။

၃။အပိုဒ္ (၁)ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုသူမ်ားအား PA မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးပါမည္။

၄။P.A မွတ္ပုံတင္ သက္တမ္းတိုး ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္-

 (က)P.A ကတ္ျပား ေနာက္ေက်ာဇယား မကုန္ေသးပါက မူရင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ ေနာက္ေက်ာဘက္ ဇယား ကုန္ေနပါက ယင္းကတ္ျပား မိတၱဴတင္ျပရန္၊

 (ခ)P.A မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ ျမန္မာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ တစ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပုံတင္ေၾကး က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေပးသြင္းထားသည္႔ေျပစာ ႏွင့္ (၃) လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ ဓါတ္ပုံ (၂) ပုံ၊

 (ဂ) P.A မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ (ၿမန္မာ+အဂၤလိပ္) (၂) မ်ိဳး ျပဳလုပ္္ပါက မွတ္ပုံတင္ ေၾကးက်ပ္ ၁၀,၅၀၀ ေပးသြင္းထားသည္ ႔ေျပစာ ႏွင့္ (၃)လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ ဓါတ္ပုံ(၄)ပုံ၊

 (ဃ)P.A သက္တမ္း တုိးရန္ ႏွစ္ျပတ္ခဲ့ပါက ႏွစ္ျပတ္ေၾကး တစ္ႏွစ္ ၄,၀၀၀ က်ပ္ ႏွုန္းျဖင့္ ႏွစ္ျပတ္သည့္ အေရအတြက္ အတုိင္း ေပးသြငး္ရန္ႏွင့္ P.A သက္တမ္း တုိးသည့္ ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ျမန္မာ တစ္မ်ဳိး (သို့) အဂၤလိပ္ တစ္မ်ဳိးအတြက္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ ဓါတ္ပံု (၂)ပံု၊ (သို့မဟုတ္) ျမန္မာ+အဂၤလိပ္ ျပဳလုပ္ပါက က်ပ္ ၁၀,၅၀၀ နွင့္ ပတ္(စ္)ပို႔ဓါတ္ပုံ(၄)ပုံ၊

  (င) ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း သက္တမ္းတုိးကာလ သတ္မွတ္ထားပါသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ (၃၁) ရက္ထက္ေက်ာ္မွ လာေရာက္သက္တမ္းတိုးသူမ်ား ေနာက္က်ေၾကး က်ပ္ ၄,၀၀၀ ေပးသြင္းရန္၊