ကရင္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

ကရင္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

ဇြဲကပင္လမ္း ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ ဘာအံျမိဳ႕

ကရင္ျပည္နယ္

ဖုန္း : ၀၅၈-၂၁၀၉၂

ဖက္စ္: ၀၅၈-၂၁၀၉၂

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဖုန္း     :   ၀၅၈-၂၁၀၉၂

မိုဘိုင္း : ၀၉-*********

ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္
  (၁) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္
  ဘားအံခရုိင္
  (၁) ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္
  (၃) လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
  ျမ၀တီခရုိင္
  (၁) ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္