ကရင္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဦးေစာလွထြန္း
ကရင္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ဦးေစာလွထြန္း

ေမြးသကၠရာဇ္

 ---

က်ား/မ

 က်ား

ေမြးဖြားရာေဒသ

 -----

ဘြဲ႕

 ----

တာဝန္

 ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ကရင္ျပည္နယ္

၀ါသနာ

 ---

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(ရံုး)                       (အိမ္)

 -------

 --------

ပညာအရည္အခ်င္း

-------

-------

-------

-------

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

 ----  -------
 -----  ------
 -----  -------
 ------  -------
 -----  -----
 -----  -------

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

-------

 ကရင္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္