ကယားျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

ကယားျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

ဦးနီလမ္း ၊ ေဒၚဥခူရပ္ကြက္ ၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕

ကယားျပည္နယ္

ဖုန္း : ၀၈၃-၂၁၀၉၀

ဖက္စ္: ၀၈၃-၂၂၄၉၄

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ေဒၚျမင့္သီတာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဖုန္း     :   ၀၈၃-၂၁၀၉၀

 ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  လြိဳင္ေကာ္ခရုိင္
  (၁) ဒီေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဖရူးဆိုၿမိဳ႕နယ္
  (၃) လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္
  ေဘာ္လခဲခရုိင္
  (၁) ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္