ကယားျပည္နယ္

ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဦးေအာင္ေမာင္း
ကယားျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ဦးေအာင္ေမာင္း

ေမြးသကၠရာဇ္

 ၂၇.၄.၁၉၅၄

က်ား/မ

 က်ား

ေမြးဖြားရာေဒသ

 ေခါင္းရဲရြာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႔နယ္

ဘြဲ႕

 B.Com

တာဝန္

 ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္နယ္

၀ါသနာ

 စာေရး၊ စာဖတ္၊ အားကစား

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(ရံုး)                       (အိမ္)

 ၀၈၃- ၂၂၂၂၉၉၁

 ၀၈၃-၂၂၂၂၉၉၀

ပညာအရည္အခ်င္း

-------

-------

-------

-------

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

 ၁၉၇၈  စာရင္းစစ္
 ၁၉၈၆  စာရင္းစစ္မွဴး
 ၁၉၉၅  စာရင္းစစ္အရာရွိ
 ၂၀၀၀  လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 ၂၀၁၀  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
 ၂၀၁၃  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

-------

 ကယားျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္