ကခ်င္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 
 

ဦးတင္လိႈင္
ကခ်င္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ဦးတင္လိႈင္

ေမြးသကၠရာဇ္

-------

က်ား/မ

-------

ေမြးဖြားရာေဒသ

-------

ဘြဲ႕

-------

တာဝန္

-------

၀ါသနာ

-------

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(႐ုံး)                       (အိမ္)

-------

-------

ပညာအရည္အခ်င္း

-------

-------

-------

-------

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

-------

-------