ကခ်င္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

ကခ်င္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး
ရံုးႀကီးလမ္း ၊ သီတာရပ္ကြက္ ၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕
ကခ်င္ျပည္နယ္
ဖုန္း  ၀၇၄-၂၂၄၁၉
ဖက္စ္ ၀၇၄-၂၄၁၉၄

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး
ေဒၚခင္သန္းၾကည္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၇၄-၂၂၄၁၉

ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ပူတာအိုခရုိင္
  (၁) ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္
  ဗန္းေမာ္ခရုိင္
  (၁) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မန္စီၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္
  ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္
  (၁) တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္
  မိုးညွင္းခရုိင္
  (၁) ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္